Promo image for Plein Soleil.

(Source: alaindelon)